GDPR

A PULImedical

az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeinek eleget tevő rendszert vezetett be.

2018. május 25-én hatályba lépett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27‐i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, azaz általános adatvédelmi rendelet), a 2016/680/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a Szlovák Törvénytár adatvédelemről, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 sz. 2017. november 29-i törvénye.

Társasági irányelv:

Név: PULImedical, spol. s.r.o.

Székhely: Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji

IČO: 31344399

e-mail: gdpr@pulimedical.sk

„olyan technikai és szervezeti rendelkezéseket tartalmaz, melyek betartására cégünk kötelezettséget vállalt, mivel a GDPR 24. cikke az adatkezelő feladatává teszi, hogy az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történjen“.

Az áruszállítás/szolgáltatásnyújtás megvalósítása érdekében (az ügyfél hozzájárulása nélkül) történő adatkezelés esetén igazolhatóan biztosítani kell a tájékoztatási kötelezettség teljesítését az ügyfél személyes adatainak feldolgozása kapcsán. A rendelet 13. cikke

Ezúton tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy személyes adataik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy szerződést köthessünk velük.

A GDPR rendelettel kapcsolatban további tájékoztatást a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) weboldalán talál.